Supported Doctoral Students (Updated Fall 2013)

Chao Gao GTA
Xin Cao GRA, Professor Vidyashankar
Lei Gao GRA, Professor Rosenberger
Krista Heim GRA, Professor Gantz
Zhi Li GTA
Scott Marchese GRA, Professor Sutton
Zhuang Miao GTA
Pin Ren GTA
Daniel Saxton GRA, Professor Vidyashankar
Hui Shao GRA, Professor Rosenberger
Seunghye Wilson GRA, Professor Zhao
Lixuan Yin GTA
Mengdie Yuan GTA
Zijing Zhang GTA


-Clicking a name opens your emailing client with the corresponding email address
--To copy an email address: Right click the name & choose "Copy email address"