Supported Doctoral Students (2017-2018)

James Cameron GTA
Zhenyang Fan GTA
Glenn Hui GRA for Dr. Slawski
Jing Lei GRA for Dr. Qiao
Lei Li GRA for Dr. Vidyashankar
Moming Li GTA
Zhantao Lin Presidential GRA
Woosuk (Brandon) Park Presidential GRA
Jirui Wang GTA
Yanying Wang GTA
Tianjiao Xia GTA
Xiaochen Zhu GTA


-Clicking a name opens your emailing client with the corresponding email address
--To copy an email address: Right click the name & choose "Copy email address"