Graduate Teaching Assistants (Updated for Spring 2018)

Nguyen Engineering Building, Room 1716

James Cameron
Agnes Cororaton
Zhengyan Fan
Sandra Frempong
Mike Holland
Kolby Houghton
Mojdeh Kalami
Niloufar Khorrami
Moming Li
Jirui Wang
Yanying Wang
Lauren Withington
Tianjiao Xia
Linxing Yao
Xiaochen Zhu


-Clicking a name opens your emailing client with the corresponding GTA's email address
--To copy an email address: Right click the name & choose "Copy email address"