Graduate Teaching Assistants (Updated for Fall 2017)

Nguyen Engineering Building, Room 1716

Matthew Campbell
Chengan Du
Zhengyan Fan
Sandra Frempong
Fatih Gezer
Mike Holland
Kolby Houghton
Mojdeh Kalami
Niloufar Khorrami
Moming Li
Changle Nian
Jirui Wang
Yanying Wang
Lauren Withington
Tianjiao Xia
Linxing Yao
Xiaochen Zhu


-Clicking a name opens your emailing client with the corresponding GTA's email address
--To copy an email address: Right click the name & choose "Copy email address"